MEDIACJE / NADZÓR:

Kontakty pod nadzorem

 

 

REGULAMIN

spotkań rodziców z małoletnimi dziećmi

w obecności przedstawicieli Centrum Mediacji Kontakt

 

Warunki realizacji, okoliczności poprzedzające

 1. Spotkania odbywają się na mocy decyzji Sądu z częstotliwością ustaloną przez Sąd, w  godzinach i w miejscach zaakceptowanych przez Rodziców i Centrum Mediacji.

 

 1. Rodzice zgłaszający chęć korzystania z Centrum Mediacji Kontakt w zakresie realizowania kontaktu z dzieckiem na terenie Centrum przechodzą wstępną weryfikację w drodze konsultacji ze specjalistą psychologiem lub pedagogiem Centrum.

 

 1. Oboje rodziców, których kontakty z dzieckiem zostały uregulowane sądownie na terenie Centrum przed przystąpieniem do ich realizacji odbywają indywidualnie konsultacje z przedstawicielem Centrum.

 

 1. Centrum dysponuje dwoma Ośrodkami umożliwiającymi realizację spotkań:
 • w dni powszednie w Cieszynie, ul. Ks, Janusza 3,
 • w weekendy i święta w Cieszynie, ul. Mała Łąka 17a,

Spotkania można realizować w godzinach 8:00 – 19:00.

Rejestrowanie przebiegu kontaktu rodzica z dzieckiem za pomocą kamery

odbywa się  tylko na terenie ośrodka przy ul. Mała Łąka 17a.

 

 1. Koszt spotkań w obecności przedstawiciela Centrum ponoszą solidarnie rodzice lub opiekunowie dziecka zgodnie z tabelą opłat, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których Sąd w postanowieniu zobowiązał tylko jednego rodzica do ponoszenia kosztów realizacji kontaktów na terenie Centrum. Opłata za spotkanie powinna być zaksięgowana przed jego realizacją – co oznacza, że powinna być dokonana z wyprzedzeniem.  

Nie wywiązywanie się z opłat skutkuje zawieszeniem spotkań.

 

 1. Obserwatora spotkania wyznacza Koordynator Centrum i tylko do niego należy ostateczna decyzja dotycząca zmiany tej osoby.

 

 1. Koordynator Centrum decyduje o liczbie obserwatorów, która zależna jest od stanu emocjonalnego dziecka, rodzaju i nasilenia konfliktu stron.

 

 1. Centrum Mediacji Kontakt w ramach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodków.

 

Zasady obowiązujące podczas spotkań

 1. Rodzice małoletnich przestrzegają podpisanego dobrowolnie wcześniej regulaminu.

 

 1. Podczas spotkań dziecko ma prawo do wyrażania swojego zdania i uczuć.

 

 1. Wszyscy uczestnicy spotkania mają na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.

 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic obecny podczas spotkania.

 

 1. W trakcie spotkań niedopuszczalne jest poruszanie spraw i problemów nie związanych  ze spotkaniami z dzieckiem.

 

 1. Spotkanie nie odbywa się jeżeli strony/jedna ze stron jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 

 1. Spotkania odbywają się wyłącznie pomiędzy wcześniej zgłoszonymi osobami (rodzic-dziecko, opiekun – dziecko). Obecność innych osób (np. babcia) musi zostać uzgodniona ze stronami (drugi rodzic/opiekun).

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo emocjonalne dziecka i wyeliminowanie potencjalnych sytuacji konfliktowych wywołujących dyskomfort u dziecka w pomieszczeniu, w którym realizowane są spotkania może przebywać tylko ten rodzic, który realizuje spotkania mające na celu odbudowę prawidłowych relacji i więzi emocjonalnych z dzieckiem. Odstępstwem od tej zasady są regulacje zawarte w stosownym postanowieniu Sądu.

 

 1. Zmiany w ustalonych terminach winny odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem. W razie choroby lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających przybycie na spotkanie z dzieckiem rodzic zobowiązuje się do poinformowania o tym co najmniej 24 godziny wcześniej drugiego rodzica i Centrum, ustalając jednocześnie inny termin spotkania.  Odwołanie spotkania w dniu jego realizacji skutkuje koniecznością uiszczenia przez stronę je odwołującą opłaty w wysokości stawki za 1 godzinę spotkania. Odwołanie w czasie krótszym niż dwie godziny skutkuje koniecznością uiszczenia przez stronę odwołującą stawki jak za 2 godziny spotkania.

 

 1. Jeżeli w 3- ch kolejnych wyznaczonych przez Sąd terminach kontakty rodzica z dzieckiem nie zostały zrealizowane Centrum odstępuje od dalszej rezerwacji terminów kontaktów, informując o tym rodziców dziecka. Na wniosek rodzica Centrum utrzymuje rezerwacje kolejnych terminów spotkań, pomimo braku ich dotychczasowej realizacji, obciążając kosztami tej rezerwacji rodzica, który zwrócił się z takim wnioskiem.

 

 1. Złamanie regulaminu spotkań może skutkować odstąpieniem Centrum Mediacji Kontakt od zgody na ich realizację na terenie Centrum wraz ze stosownym wnioskiem do Sądu.

 

Zadania obserwatorów i rejestracja spotkań.

 1. Obserwator biorący udział w spotkaniu ma prawo interwencji z prawem do przerwania spotkania włącznie, jeśli zaistnieje sytuacja narażająca dobro dziecka (wywieranie presji, podważanie autorytetu drugiego rodzica, wciąganie dziecka w sprawy konfliktu).

 

 1. Zadaniem podejmowanych zadań przez Centrum w trakcie spotkań jest:
 • budowa relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
 • pomoc w udrożnieniu komunikacji w sprawach dotyczących potrzeb i rozwoju dziecka,
 • pomoc w minimalizowaniu szkód ponoszonych przez dzieci w sytuacji istnienia konfliktu pomiędzy rodzicami,
 • wypracowanie zasad współpracy pomiędzy rodzicami w sprawach dotyczących dziecka,
 • wypracowanie pozytywnego planu wychowawczego.

 

 1. Osoba obserwująca spotkanie rodzica z dzieckiem dokumentuje przebieg spotkania poprzez prowadzenie notatek i/lub karty obserwacji przebiegu kontaktu rodzica  z dzieckiem. 

 

 1. Rejestrowanie przebiegu kontaktu rodzica z dzieckiem za pomocą kamery odbywa się w sytuacji wyraźnie wskazanej w postanowieniu Sądu regulującym kontakty rodzica z dzieckiem.

 

 1. Na wezwanie organów procesowych prowadzącego postępowanie w sprawie dotyczącej dziecka Centrum przygotowuje sprawozdanie/ opinię z przebiegu dotychczasowych kontaktów, koszty ponoszą solidarnie strony zgodnie z tabelą opłat. W przypadku opracowania opinii na wniosek jednego z rodziców ponosi on całkowite koszty sporządzenia dokumentu.

 

 1. Przedstawiciele Centrum nie wyrażają zgody na dokonywanie przez rodziców nagrań  ich wizerunku za pomocą urządzeń audio — video, a następnie ich udostępniania i rozpowszechniania bez ich wiedzy oraz z pominięciem ich wcześniejszej pisemnej zgody na tego rodzaju działania. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania tej zasady.

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!