O nas:

Placówki

CES STR

Kierownik: Anna Kot

ul. Kasztanowa 8,  43 -400 Cieszyn

tel./ fax: 33 851 44 30

e-mail: ces@bycrazem.com

To miejsce, którego celem, przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób, jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie.

Każda osoba decydująca się na zamieszkanie w Centrum Edukacji Socjalnej podpisuje indywidualny kontrakt w ramach którego zobowiązuje się do pracy nad wielopoziomowym rozwojem zawodowym, społecznym i osobistym. Będąc pod stałą opieką pracowników socjalnych uczy się na nowo życia z innymi i rozwiązywania konfliktów. Z mieszkańcami naszych domów regularnie pracują psychologowie i coache. Staramy się by nasi podopieczni mieszkając w CESie zadbali o swoje zdrowie, poprawili sytuacje materialno – bytową, a także sytuację rodzinną i społeczną oraz podjęli terapię uzależnień, jeśli taka jest w danym przypadku niezbędna. Naszym podopiecznym zapewniamy też dostęp do pomocy prawnej. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się działalnością charytatywna a także socjalną, zwłaszcza Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Zależy nam by nasi mieszkańcy mogli z czasem się usamodzielnić dlatego zapewniamy im tzw Warsztaty Treningu Pracy, są to : warsztat stolarski, warsztat ślusarski, warsztat remontowo - budowlany, oraz warsztat rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Uczestnik sam określa formę pracy w warsztatach z pomocą pracownika socjalnego i instruktora danego warsztatu, określa też swoje przyszłe preferencje zawodowe, uczy się zasad BHP i dyscypliny pracy.

Podstawą Centrum Edukacji Socjalnej są Domy Wspólnoty, a ich fundamentem mieszkańcy. Domy te to źródło z którego biją często pomysły i inspiracje, które kształtują charakter tego miejsca, to w nich mieszkańcy uczą się niezależności w przyjaznej atmosferze. Nasze Domy to także „oddawanie pomocy" niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym osobom wykluczonym, dlatego nasi mieszkańcy szczególnie często uczestniczą w pracach na terenie innych placówek Stowarzyszenia, pomagają innym i dzięki temu znów mogą się czuć potrzebni i akceptowani.

Noclegownia

Przy Centrum Edukacji Socjalnej na ul. Frysztackiej 69 prowadzona jest noclegownia dla osób bezdomnych. Zapewnia ona codziennie 5 miejsc noclegowych, umożliwia spożycie posiłku oraz zapewnienia dostęp do gorących napojów. W noclegowni można skorzystać łazienki i toalety, wymienić odzież a także zrobić i wysuszyć pranie

Pracownicy noclegowni nie tylko dbają o spokój i bezpieczeństwo ale też przeprowadzają rozmowy z osobą bezdomną starając się zapewnić jej pełny dostęp do informacji i pomoc w rozwiązaniu problemów

W okresie zimowym (01.10 - 31.03) noclegownia działa w godzinach od 18.00 do 8.00, a w okresie letnim w godzinach od 20.00 do 8.00

CPEIT1

Kierownik: Joanna Posiak 

ul. Ks. Janusza 3,  43 - 400 Cieszyn

tel. 33 479 53 54

cpeit@bycrazem.com

To miejsce jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i jego pierwszą placówką. Jest kontynuacją działającego od 1997 roku Pozarządowego Centrum Pomocy Rodzinie. Budynek, w którym mieści się obecnie CPEiT "Kontakt", został przekazany Stowarzyszeniu przez Zarząd Miasta Cieszyna w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. Działalność ośrodka polega na profesjonalnym świadczeniu pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej dla osób potrzebujących - głównie dzieciom i młodzieży z rodzin zaniedbanych, kobietom żyjącym w związkach z osobami uzależnionymi, ofiarom przemocy; kształtowaniu aktywności twórczej w pracowniach artystycznych, organizowaniu obozów i wycieczek o charakterze socjoterapeutycznym, a także udzielaniu skutecznej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy. W związku z poszerzeniem działalności Stowarzyszenia CPEiT "Kontakt" stało się ośrodkiem o szczególnym charakterze (zapleczem edukacyjnym) i prowadzi obecnie kilka programów obejmujących pomocą różne środowiska.

Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt" realizuje pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

 Realizowane Programy:

- Program pomocy psychologicznej i prawnej

- Program działań profilaktycznych

- Program szkoleń i edukacji

- Program pracowni artystycznych i Galeria "Kontakt"

Realizowane programy są wynikiem wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia w pracy z rodzinami borykającymi się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia, przemocy, trudności wychowawczych, bezradności i wykluczenia społecznego. Są próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocowej uwzględniającej aktywność wszystkich zainteresowanych stron na zasadzie partnerstwa.

 Program pomocy psychologicznej i prawnej:

- indywidualne poradnictwo prawne

- indywidualne poradnictwo psychologiczne

- interwencja kryzysowa

- mediacja, terapia rodzin, terapia małżeństw

- grupy rozwoju osobistego

- grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

- grupy samopomocowe (AA i AI- Anon)

 Program działań profilaktycznych:

- szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów

- organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - obozy socjoterapeutyczne, wycieczki

 Program szkoleń i edukacji:

- organizacja szkoleń, treningów i warsztatów dla różnych środowisk zawodowych

- inspirowanie i wsparcie grup samokształceniowych wśród osób pozbawionych dostępu do szeroko rozumianej edukacji

- prowadzenie wykładów, prelekcji, sympozjów, konferencji

 Program pracowni artystycznych i Galeria "Kontakt":

- pracownie dla dzieci i młodzieży: , ceramiczna, plastyczna, taneczna

- organizacja wystaw w Galerii "Kontakt"

- organizacja plenerów, akcji artystycznych

 

Cieszyńskie Centrum Wolontariatu

Powstało w 2002 przy Centrum Profilaktyki i Terapii "Kontakt". Początkowo było ściśle związane z jego działalnością oraz prowadzonymi przez ten ośrodek programami środowiskowymi: "Starszy Brat - Starsza Siostra" i "Nie bądź sam". Jako wewnętrzna jednostka organizacyjna podlega pod CPEiT "Kontakt".

Centrum Wolontariatu zajmuje się:

- koordynacją programów środowiskowych i społeczno-kulturalnych

- udzielaniem informacji o możliwości pracy wolontarystycznej

- pomocą w określaniu predyspozycji dotyczących podjęcia pracy wolontarystycznej

- organizowaniem współpracy Stowarzyszenia "Być Razem" z wolontariuszami w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

- organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla wolontariuszy

- superwizowaniem pracy wolontariuszy

- tworzeniem bazy informacji o wolontariacie

- promowaniem wolontariatu

- współpracą z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy Cieszyn działającymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy społecznej

- spotkaniami oraz publiczną informacją

Starszy Brat - Starsza SiostraProgram jest realizowany jako pomoc środowiskowa skierowana do dzieci z rodzin niepełnych lub przeżywających trudności oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Celem programu jest wspieranie dzieci w rozwoju, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie właściwych wzorców zachowania oraz wspieranie biologicznej rodziny.

Realizacja programu polega na systematycznych spotkaniach wolontariusza z jednym dzieckiem w domu przez minimum 1 rok, 2 godz. tyg. Wolontariusz wspiera dziecko poprzez konstruktywne spędzanie wolnego czasu, zabawę, pomoc w nauce, rozmowy, wysłuchanie, wyjaśnianie sytuacji i zjawisk, z którymi dziecko się spotyka.

Nie bądź sam - Program zakłada kontakt wolontariusza z osobą starszą, samotną, niepełnosprawną. Spotkania odbywają się w domu osoby starszej i polegają na rozmowie, potrzymaniu za rękę, czy poczytaniu książek lub prasy. Czasami wolontariusz zabiera swojego "podopiecznego" na spacer lub chodzi po zakupy. Celem tego Programu nie jest świadczenie usług pielęgnacyjnych; chodzi tylko o to, by "być z osobą starszą", wysłuchać i dać wsparcie - ofiarować trochę swego młodzieńczego uśmiechu i radości.

Douczanki - OdrabiankiDouczanie ma na celu pomoc w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej najbardziej tego potrzebującym, które mają zaległości w nauce lub po prostu nie radzą sobie z odrabianiem zadań domowych, a którym rodzice z różnych względów nie są w stanie pomóc w uporaniu się z tymi trudnościami. Ideą programu nie jest jednak tylko wspólne uczenie się i odrabianie lekcji, równie ważna jest nawiązująca się w trakcie takich spotkań relacja pomiędzy wolontariuszem, dzieckiem i pozostałymi uczestnikami. Douczanie odbywa się na terenie CPEiT "Kontakt" oraz w Centrum Wolontariatu.

Wolontariat w Domu Matki i Dziecka "Słonecznik" i Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - Praca wolontariuszy w DMiD "Słonecznik" oraz w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie polega na dyżurowaniu w biurze lub na sprawowaniu opieki nad mieszkającymi tam dziećmi. Wolontariusze spędzają z dziećmi czas w sposób twórczy i aktywny: organizują zabawy i gry ruchowe, wspólnie rysują, układają puzzle, poprzez zabawę uczą liczenia i czytania. Te działania wspomagają dzieci w rozwoju fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym. Pomagają także kształtować właściwe wzorce zachowań oraz wspierają matki, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania odbywają się na terenie ośrodków, zazwyczaj raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin.

POW 1

 Kierownik: Magdalena Bosowska

ul. Mała Łąka 17a, 43 - 400 Cieszyn

Tel. (33 ) 851 29 29

e-mail:  pow@bycrazem.com

Powstanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Cieszyńskim oraz gminami Powiatu Cieszyńskiego. Placówka działa od roku 1999, wcześniej istniała jako Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”.

Zadanie - Powiatowy Ośrodek Wsparcia jest miejscem interwencyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest przerwanie przemocy w rodzinie i minimalizowanie jej skutków, poprzez pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz udzielanie schronienia osobom i dzieciom. Celem schronienia jest ochrona przed osobą stosującą przemoc oraz uruchomienie działań w kierunku ekonomicznego i psychicznego usamodzielnienia.

Pomoc Psychologiczna i Prawna - W ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla osób, które nie wymagają schronienia - kobiet, mężczyzn i dzieci. Pomoc ta realizowana jest w trybie ambulatoryjnym, w dni robocze, w Powiatowym Ośrodku Wsparcia oraz w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt".

Godziny otwarcia - Ośrodek jest czynny całodobowo - co oznacza, że konsultacje oraz przyjęcia realizowane są każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Biuro POW czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00.  W godzinach nocnych, w dni weekendowe i świąteczne dyżur pełnią pracownicy interwencyjni.

Zasady Przyjęcia - Okres pobytu wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie działania kontynuowane są w gminie pochodzenia lub innym ośrodku zabezpieczonym przez gminę. W sytuacjach wyjątkowych, pobyt można przedłużyć do okresu 6 miesięcy. Warunki przedłużenia pobytu ustalane są indywidualnie. Każda osoba objęta jest wsparciem psychologa, pracownika socjalnego oraz pomocą prawną. Każde dziecko mieszkające w POW pod opieką rodzica pozostaje w kontakcie z pedagogiem. Pobyt w POW stanowi element procedury Niebieskiej Karty i realizowany jest w ścisłej współpracy z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przyjęcie do POW odbywa się bez skierowania, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możliwe jest także przyjęcie bez wcześniejszego kontaktu z OPS.

Ośrodek dysponuje sześcioma pokojami: trzema 2-osobowymi i dwoma 4-osobowymi i jednym 5-osobowym. Do dyspozycji mieszkańców jest wspólna łazienka oraz w pełni wyposażona kuchnia, gdzie mogą samodzielnie przygotowywać posiłki dla siebie i dzieci.

Działania w ramach POW

Grupa Wsparcia - W POW odbywają się spotkania grupy wsparcia. Grupa ma formę cotygodniowych spotkań dla osób  doświadczających przemocy i współuzależnionych, ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie po ówczesnym zgłoszeniu (tel. 33 851 29 29), Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego, pełnią funkcję wspierającą i stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej.

Telefon Zaufania ds. Przemocy w rodzinie 33 851 29 29 - Codziennie w godzinach od 19.00 do 7 rano czynny jest telefon zaufania, przy którym dyżur pełnią przeszkoleni interwenci. Telefon zaufania jest anonimowy w obie strony - osoba dzwoniąca nie musi się przedstawiać, nie przedstawia się także interwent. Zadaniem telefonu nie jest uruchomienie pomocy ale wysłuchanie i wsparcie. Na wyraźne życzenie osoby dzwoniącej, interwent może udzielić informacji na temat możliwości działania i wspólnie opracować plan.

Punkt Interwencji Kryzysowej - prowadzi działania wspierające w sytuacjach kryzysów związanych między innymi z: utratą, próbami samobójczymi, poważną chorobą, wypadkami komunikacyjnymi, doświadczeniem przemocy lub innej sytuacji związanej z nagłą utratą poczucia bezpieczeństwa. Interwencja realizowana jest w formie zarówno stacjonarnej, jak i wyjazdowej – przez zespół interwencyjny, który w szczególnie trudnych i traumatycznych sytuacjach podejmuje działania na miejscu zdarzenia.

SŁONECZNIK

Kierownik: Joanna Kubecka
ul. Dworkowa 8,  43 - 400 Cieszyn
tel. 33 858 02 82
e-mail: slonecznik@bycrazem.com

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” w Cieszynie to miejsce schronienia i wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet spodziewających się dziecka. 

Do Domu przyjmowani są samotni rodzice po wcześniejszym kontakcie z Ośrodkami Pomocy Społecznej . Po rozpatrzeniu sytuacji życiowej pracownik socjalny może wnioskować o przyjęcie do Domu Matki i Dziecka „Słonecznik".

Do Domu nie są przyjmowane osoby niepełnoletnie, zaburzone psychicznie i uzależnione. Możliwe jest przyjęcie osób uzależnionych będących wyłącznie po zakończonych programach terapii.

Program pobytu dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i sytuacji życiowej samotnych rodziców. Zakłada realizację szczegółowych zadań zmierzających bądź do pełnego usamodzielnienia, bądź do powrotu do rodziny i nawiązanie nowych relacji opartych na wzajemnym szacunku. Jego głównym celem jest wspieranie macierzyństwa, ojcostwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Program pobytu obejmuje:

 • zabezpieczenie podstawowych potrzeb

 • pomoc pedagoga, psychologa, prawnika, rehabilitanta, dietetyka, położnej;

 • wspieranie umiejętności wychowawczych oraz wzmacnianie więzi rodzic-dziecko;

 • wspieranie umiejętności społecznych;

 • wspieranie własnego rozwoju w zakresie edukacji i realizacji osobistych i zawodowych potrzeb i planów.

Czas pobytu również dostosowany jest indywidualnie - nie jest jednak dłuższy niż rok, a w wyjątkowych sytuacjach nie dłuższy niż dwa lata (w przypadku np. kontynuowania terapii lub nauki).

Dom Matki i Dziecka "Słonecznik" jest domem wspólnotowym - mieszkające w nim samotni rodzice wraz z dziećmi tworzą wspólnotę, w ramach której wspólnie gospodarują posiadanymi zasobami finansowymi, są współodpowiedzialne zarówno za atmosferę w domu, jak i jego stan techniczny, wspólnie spożywają posiłki, uczestniczą w finansowaniu bieżącej działalności domu, aktywnie angażują się w jego życie. Poprzez działanie we wspólnocie uczą się poprawnych zachowań prospołecznych, opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku do drugiego człowieka, uczą się także odpowiedzialności za siebie i dziecko, rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, systematyczności, punktualności.

W realizacji zadań, pracownicy Domu ściśle współpracują z kuratorem rodzinnym, pracownikiem socjalnym z rejonu pochodzenia, asystentem rodziny, funkcjonariuszem dzielnicowym, pedagogami w placówkach edukacyjnych oraz wolontariuszami.

 Dom „Słonecznik" dysponuje:

 • 6 pokojami mieszkalnymi - każda rodzina (rodzic wraz dziećmi) zajmuje osobny pokój;

 • w pełni wyposażoną kuchnią, przystosowaną do samodzielnego przygotowywania posiłków;

 • zapleczem sanitarnym, odpowiednim do pielęgnacji małego dziecka;

 • pokojem zabaw i pracy indywidualnej dla dzieci;

 • wyposażonym biurem;

 • zagospodarowanym ogrodem z placem zabaw.

 

 

 

  

 

  

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!