O nas:

Placówki

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik"

 

Kierownik: Joanna Rygiel
ul. Dworkowa 8,  43 - 400 Cieszyn
tel. 33 858 02 82
e-mail: 
slonecznik@bycrazem.com

 Stworzony został dla kobiet w ciąży oraz mam samotnie wychowujących swoje dzieci - znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowany w Domu program odnosi się do zasad i wartości wynikających z życia we wspólnocie a jego głównym celem jest wspieranie macierzyństwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Przyjęcie kobiety spodziewającej się dziecka ma na celu wyciszenie napięć wynikających z zaskoczenia faktem macierzyństwa, pomoc w jego akceptacji, odpowiedzialne przyjęcie i pokochanie dziecka, nabycie praktycznych umiejętności w opiece nad nim, a także pomoc w odbudowie zerwanych więzi rodzinnych.

Do Domu przyjmowane są kobiety po wcześniejszym kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie. Po rozpatrzeniu sytuacji życiowej pracownik socjalny może wnioskować o przyjęcie do Domu Matki i Dziecka „Słonecznik".

Program pobytu dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i sytuacji życiowej kobiety. Zakłada realizację szczegółowych zadań zmierzających bądź do pełnego usamodzielnienia, bądź do powrotu do rodziny i nawiązanie nowych relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Czas pobytu również dostosowany jest indywidualnie - nie jest jednak dłuższy niż rok, a w wyjątkowych sytuacjach nie dłuższy niż dwa lata (w przypadku np. kontynuowania terapii lub nauki).

Dom Matki i Dziecka "Słonecznik" jest domem wspólnotowym - mieszkające w nim kobiety wraz z dziećmi tworzą wspólnotę, w ramach której wspólnie gospodarują posiadanymi zasobami finansowymi, są współodpowiedzialne zarówno za atmosferę w domu, jak i jego stan techniczny, wspólnie spożywają posiłki, uczestniczą w finansowaniu bieżącej działalności domu, aktywnie angażują się w jego życie.

 

Obszary wsparcia w ramach pobytu obejmują:
- pracę socjalną
- pomoc psychologiczną w formie indywidualnej i grupowej
- konsultacje prawne
- pracę pedagogiczną z dziećmi i wspieranie ich rozwoju
- kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez kontakt z lekarzem, pielęgniarką, położną i dietetykiem
- aktywizację zawodową
- edukację w zakresie umiejętności społecznych, wychowawczych, gospodarowania i prowadzenia domu

Cyklicznie realizowane są dodatkowe działania, w tym:
- kurs pierwszej pomocy
- Akademia Macierzyństwa
- programy edukacyjne dla dzieci przedszkolnych
- kurs komputerowy

W realizacji zadań, pracownicy Domu ściśle współpracują z kuratorem rodzinnym, pracownikiem socjalnym z rejonu pochodzenia, funkcjonariuszem dzielnicowym, pedagogami w placówkach edukacyjnych oraz wolontariuszami.

 Dom „Słonecznik" dysponuje:

  • 6 pokojami mieszkalnymi - każda rodzina (mama wraz dziećmi) zajmuje osobny pokój;

  • w pełni wyposażoną kuchnią, przystosowaną do samodzielnego przygotowywania posiłków;

  • zapleczem sanitarnym, odpowiednim do pielęgnacji małego dziecka;

  • świetlicą umożliwiającą odpoczynek oraz organizowanie grupowych zajęć edukacyjnych;

  • pokojem zabaw i pracy indywidualnej dla dzieci;

  • wyposażonym biurem

  • zagospodarowanym ogrodem

W ciągu tygodnia biuro Domu czynne jest w godzinach 8.00 - 16.00. W dni świąteczne i weekendowe dyżur pełnią pracownicy interwencyjni. 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

Kierownik: Magdalena Bosowska
ul. Mała Łąka 17a, 43 - 400 Cieszyn
Tel. (33 ) 851 29 29
e-mail: 
pow@bycrazem.com

Pracownicy pierwszego kontaktu: Joanna Bąk, Grażyna Cader, Helena Horak-Szczyrba

GENEZA

Postanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Cieszyńskim oraz gminami Powiatu Cieszyńskiego. Placówka działa od roku 1999, wcześniej istniała jako Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”.

ZADANIE

Powiatowy Ośrodek Wsparcia jest miejscem interwencyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest przerwanie przemocy w rodzinie i minimalizowanie jej skutków, poprzez pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz udzielanie schronienia kobietom i dzieciom. Celem schronienia jest ochrona przed osobą stosującą przemoc oraz uruchomienie działań w kierunku ekonomicznego i psychicznego usamodzielnienia.

ZASADY PRZYJĘCIA

Okres pobytu wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie działania kontynuowane są w gminie pochodzenia lub innym ośrodku zabezpieczonym przez gminę. W sytuacjach wyjątkowych, pobyt można przedłużyć do okresu 6 miesięcy. Warunki przedłużenia pobytu ustalane są indywidualnie. Każda osoba objęta jest wsparciem psychologa, pracownika socjalnego oraz pomocą prawną. Każde dziecko mieszkające w POW pod opieką matki pozostaje w kontakcie z pedagogiem. Pobyt w POW stanowi element procedury Niebieskiej Karty i realizowany jest w ścisłej współpracy z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przyjęcie do POW odbywa się bez skierowania, po uprzednim kontakcie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możliwe jest także przyjęcie bez wcześniejszego kontaktu z OPS.

Ośrodek dysponuje sześcioma pokojami: trzema 2-osobowymi i dwoma 4-osobowymi i jednym 5-osobowym. Do dyspozycji mieszkańców jest wspólna łazienka oraz w pełni wyposażona kuchnia, gdzie kobiety mogą samodzielnie przygotowywać posiłki dla siebie i dzieci.

GRUPA WSPARCIA

W POW odbywają się spotkania grupy wsparcia. Grupa ma formę cotygodniowych spotkań dla kobiet doświadczających przemocy i współuzależnionych, ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w każdym momencie po ówczesnym zgłoszeniu (tel. 33 851 29 29), Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego, pełnią funkcję wspierającą i stanowią uzupełnienie terapii indywidualnej.

TELEFON ZAUFANIA

Codziennie w godzinach od 19.00 do 7 rano czynny jest telefon zaufania, przy którym dyżur pełnią przeszkoleni interwenci. Telefon zaufania jest anonimowy w obie strony - osoba dzwoniąca nie musi się przedstawiać, nie przedstawia się także interwent. Zadaniem telefonu nie jest uruchomienie pomocy ale wysłuchanie i wsparcie. Na wyraźne życzenie osoby dzwoniącej, interwent może udzielić informacji na temat możliwości działania i wspólnie opracować plan.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA

W ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne oraz prawne dla osób, które nie wymagają schronienia - kobiet, mężczyzn i dzieci. Pomoc ta realizowana jest w trybie ambulatoryjnym, w dni robocze, w Powiatowym Ośrodku Wsparcia oraz w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt".

GODZINY OTWARCIA

Ośrodek jest czynny całodobowo - co oznacza, że konsultacje oraz przyjęcia realizowane są każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Biuro POW czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00. W godzinach nocnych, w dni weekendowe i świąteczne dyżur pełnią pracownicy interwencyjni.

 

 

 

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt"

 

Kierownik: Elżbieta Kiedroń-Fałat
ul. Ks. Janusza 3,  43 - 400 Cieszyn
tel. 33 479 54 55 

To miejsce jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i jego pierwszą placówką. Jest kontynuacją działającego od 1997 roku Pozarządowego Centrum Pomocy Rodzinie. Budynek, w którym mieści się obecnie CPEiT "Kontakt", został przekazany Stowarzyszeniu przez Zarząd Miasta Cieszyna w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. Działalność ośrodka polega na profesjonalnym świadczeniu pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej dla osób potrzebujących - głównie dzieciom i młodzieży z rodzin zaniedbanych, kobietom żyjącym w związkach z osobami uzależnionymi, ofiarom przemocy; kształtowaniu aktywności twórczej w pracowniach artystycznych, organizowaniu obozów i wycieczek o charakterze socjoterapeutycznym, a także udzielaniu skutecznej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy. W związku z poszerzeniem działalności Stowarzyszenia CPEiT "Kontakt" stało się ośrodkiem o szczególnym charakterze (zapleczem edukacyjnym) i prowadzi obecnie kilka programów obejmujących pomocą różne środowiska.

Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii "Kontakt" realizuje pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

 Realizowane Programy:
- Program pomocy psychologicznej i prawnej
- Program działań profilaktycznych
- Program szkoleń i edukacji
- Program pracowni artystycznych i Galeria "Kontakt"

Realizowane programy są wynikiem wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia w pracy z rodzinami borykającymi się z problemami: ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia, przemocy, trudności wychowawczych, bezradności i wykluczenia społecznego. Są próbą stworzenia kompleksowej oferty pomocowej uwzględniającej aktywność wszystkich zainteresowanych stron na zasadzie partnerstwa.

 Program pomocy psychologicznej i prawnej:
- indywidualne poradnictwo prawne
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- interwencja kryzysowa
- mediacja, terapia rodzin, terapia małżeństw
- grupy rozwoju osobistego
- grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
- grupy samopomocowe (AA i AI- Anon)

 Program działań profilaktycznych:
- szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów
- organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - obozy socjoterapeutyczne, wycieczki

 Program szkoleń i edukacji:
- organizacja szkoleń, treningów i warsztatów dla różnych środowisk zawodowych
- inspirowanie i wsparcie grup samokształceniowych wśród osób pozbawionych dostępu do szeroko rozumianej edukacji
- prowadzenie wykładów, prelekcji, sympozjów, konferencji

 Program pracowni artystycznych i Galeria "Kontakt":
- pracownie dla dzieci i młodzieży: komputerowa, fotograficzna, ceramiczna, plastyczna, teatralna, taneczna
- organizacja wystaw w Galerii "Kontakt"
- organizacja plenerów, akcji artystycznych

 

 

 

Centrum Edukacji Socjalnej

 

Kierownik: Natalia Golasowska
ul. Błogocka 30,  43 -400 Cieszyn
tel./ fax: 33 851 44 30
e-mail: ces@bycrazem.com

To miejsce, którego celem, przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób, jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie.

 

 Każda z osób, która zostaje przyjęta do CES, na czas swojego pobytu realizuje Indywidualny Program Edukacji Socjalnej, który zakłada:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. spółdzielnia socjalna, działalność gospodarcza);
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Program obejmuje:
- diagnozę psychospołeczną oraz szczegółowe zasady udziału uczestnika w programach CES i innych programach Stowarzyszenia;
- określenie podstawowych deficytów uczestnika wynikających z przeprowadzonej diagnozy psychospołecznej i możliwości ich wyrównania;
- określenie możliwości i zakresu korzystania z programów socjalno - edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie;
- określenie działań mających na celu uzupełnienie braków dotyczących sytuacji socjalno - bytowej;
- określenie działań mających na celu podjęcie leczenia w ośrodkach służby zdrowia.

Program umożliwia i obejmuje:
- pracę w Warsztatach Treningu Pracy CES, w warsztatach takich jak: warsztat stolarski, warsztat ślusarski, warsztat remontowo - budowlany, pracownia krawiecka, warsztat rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Uczestnik określa formę pracy w warsztatach z pomocą pracownika socjalnego i instruktora danego warsztatu, określa swoje przyszłe preferencje zawodowe,  uczy się zasad BHP i dyscypliny pracy.
- określenie sytuacji socjalno - bytowej i możliwości jej poprawy (źródło dochodów, posiadane dokumenty, toczące się sprawy sądowe, ubezpieczenie zdrowotne, kontakty z instytucjami)
- określenie sytuacji zdrowotnej i możliwości jej poprawy (stan zdrowia psychicznego, stan zdrowia fizycznego - w tym uzależnienie od alkoholu i innych substancji, historia leczenia)
- określenie jakości funkcjonowania społecznego i możliwości jego poprawy (umiejętności społeczne np. prowadzenia rozmów, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych)
- określenie jakości funkcjonowania psychologicznego i możliwości jego poprawy (obraz samego siebie, kontrola emocjonalna, inteligencja emocjonalna, zdolność redukcji stresu)
- określenie sytuacji rodzinnej i możliwości jej poprawy (kontakt z członkami rodziny, stwarzanie możliwości "zakorzenienia" w środowisku)
- określenie potencjalnych i rzeczywistych źródeł wsparcia (rodzina, grupy samopomocowe, organizacje i instytucje)

Indywidualny Program Edukacji Socjalnej ma sens wówczas, gdy uczestnik podejmuje się w sposób pełny i aktywny współpracować w jego tworzeniu. Obejmuje zastosowanie szczególnego rodzaju relacji skutecznej w pomaganiu osobom wykluczonym społecznie - korelacji poziomej: partner - partner czy też ekspert - ekspert. Osoba, której pomagamy jest aktywnym uczestnikiem procesu pomagania i ma często decydujący głos - jest ekspertem własnego życia. (cyt. Dariusz Bożek)

 Podstawą Centrum Edukacji Socjalnej są Domy Wspólnoty, a ich fundamentem mieszkańcy. Domy to trzon, to serce, to źródło - z tego źródła biją często pomysły i inspiracje, które kształtują i wpływają na charakter tego miejsca, to także „oddawanie pomocy" niezwykle ważna zasada pozwalająca osobom wykluczonym odzyskiwać wartość i własną godność poprzez pomaganie innym osobom wykluczonym, szczególnie tym znajdującym się jeszcze w trudnej sytuacji życiowej. Zasada ta dotyczy szczególnie osób bezdomnych i uzależnionych. Oddawanie pomocy to pomaganie sobie nawzajem; ludziom z bezpośredniego otoczenia i całej lokalnej społeczności". (cyt. Dariusz Bożek)

 CES to także:

WARSZTATY - czyli tak naprawdę kilka drobnych manufaktur w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Masz dwie ręce, głowę na karku - jesteś zdolny do pracy"

TRENINGU - bo tak naprawdę to trening czyni mistrza. w CES-ie jest czas i miejsce na to by udowodnić sobie, że można i można lepiej.

PRACY - ona naprawdę uszlachetnia. Niejeden Diament został oszlifowany u nas.

  W ramach Centrum Edukacji Socjalnej funkcjonują trzy Domy Wspólnoty w Cieszynie:
- Dom Wspólnoty, ul. Błogocka 30, który jest miejscem czasowego pobytu oraz
- Dom Wspólnoty, ul. Kasztanowa 8, telefon: 33 858 26 10
- Dom Wspólnoty, ul. Frysztacka 69, mające status domu docelowego

 

 

 

Cieszyńskie Centrum Wolontariatu

 

Powstało w 2002 przy Centrum Profilaktyki i Terapii "Kontakt". Początkowo było ściśle związane z jego działalnością oraz prowadzonymi przez ten ośrodek programami środowiskowymi: "Starszy Brat - Starsza Siostra" i "Nie bądź sam". Obecnie Centrum Wolontariatu dysponuje własną siedzibą w budynku przy ul. Przykopa 4. Jako wewnętrzna jednostka organizacyjna podlega pod CPEiT "Kontakt".

Centrum Wolontariatu zajmuje się:
- koordynacją programów środowiskowych i społeczno-kulturalnych
- udzielaniem informacji o możliwości pracy wolontarystycznej
- pomocą w określaniu predyspozycji dotyczących podjęcia pracy wolontarystycznej
- organizowaniem współpracy Stowarzyszenia "Być Razem" z wolontariuszami w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
- organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla wolontariuszy
- superwizowaniem pracy wolontariuszy
- tworzeniem bazy informacji o wolontariacie
- promowaniem wolontariatu
- współpracą z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu gminy Cieszyn działającymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy społecznej
- spotkaniami oraz publiczną informacją

Starszy Brat - Starsza Siostra

Program jest realizowany jako pomoc środowiskowa skierowana do dzieci z rodzin niepełnych lub przeżywających trudności oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Celem programu jest wspieranie dzieci w rozwoju, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie właściwych wzorców zachowania oraz wspieranie biologicznej rodziny.
Realizacja programu polega na systematycznych spotkaniach wolontariusza z jednym dzieckiem w domu przez minimum 1 rok, 2 godz. tyg. Wolontariusz wspiera dziecko poprzez konstruktywne spędzanie wolnego czasu, zabawę, pomoc w nauce, rozmowy, wysłuchanie, wyjaśnianie sytuacji i zjawisk, z którymi dziecko się spotyka.

Nie bądź sam

Program zakłada kontakt wolontariusza z osobą starszą, samotną, niepełnosprawną. Spotkania odbywają się w domu osoby starszej i polegają na rozmowie, potrzymaniu za rękę, czy poczytaniu książek lub prasy. Czasami wolontariusz zabiera swojego "podopiecznego" na spacer lub chodzi po zakupy. Celem tego Programu nie jest świadczenie usług pielęgnacyjnych; chodzi tylko o to, by "być z osobą starszą", wysłuchać i dać wsparcie - ofiarować trochę swego młodzieńczego uśmiechu i radości.

Douczanki - Odrabianki

Douczanie ma na celu pomoc w nauce dzieciom ze szkoły podstawowej najbardziej tego potrzebującym, które mają zaległości w nauce lub po prostu nie radzą sobie z odrabianiem zadań domowych, a którym rodzice z różnych względów nie są w stanie pomóc w uporaniu się z tymi trudnościami. Ideą programu nie jest jednak tylko wspólne uczenie się i odrabianie lekcji, równie ważna jest nawiązująca się w trakcie takich spotkań relacja pomiędzy wolontariuszem, dzieckiem i pozostałymi uczestnikami. Douczanie odbywa się na terenie CPEiT "Kontakt" oraz w Centrum Wolontariatu.

Wolontariat w Domu Matki i Dziecka "Słonecznik" i Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Praca wolontariuszy w DMiD "Słonecznik" oraz w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie polega na dyżurowaniu w biurze lub na sprawowaniu opieki nad mieszkającymi tam dziećmi. Wolontariusze spędzają z dziećmi czas w sposób twórczy i aktywny: organizują zabawy i gry ruchowe, wspólnie rysują, układają puzzle, poprzez zabawę uczą liczenia i czytania. Te działania wspomagają dzieci w rozwoju fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym. Pomagają także kształtować właściwe wzorce zachowań oraz wspierają matki, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Spotkania odbywają się na terenie ośrodków, zazwyczaj raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin.

Festiwal Sztuki Bezdomnej

Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną przez pracowników, wolontariuszy oraz mieszkańców Domów Stowarzyszenia "Być Razem". Głównym celem Festiwalu jest integracja osób wykluczonych ze środowiskiem i przełamywanie stereotypów dotyczących osób bezdomnych poprzez działania twórcze. W ramach Festiwalu odbywają się wykłady, koncerty, warsztaty, wystawy, pokazy filmów i slajdów, turniej piłki nożnej drużyn bezdomnych, spektakle teatralne.

 

 

 

 

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 54 55
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!