Co robimy?:

Projekty

„Mały człowiek - wielka sprawa”

Zapraszamy rodziny z dziećmi, doctor które były świadkami lub doświadczyły przemocy do udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" pt. "Mały człowiek - wielka sprawa" w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

 

Od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r. dzieci doświadczone przemocą, zaniedbaniem lub innym krzywdzeniem i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”.

 

                Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że dziecko w sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, wymaga szczególnego wsparcia ze względu na brak możliwości samodzielnego działania oraz na delikatność kształtującej się psychiki dziecka. Dziecko krzywdzone i jego rodzice wymagają pomocy psychologicznej zwłaszcza, gdy przemoc ma miejsce w rodzinie – podstawowym środowisku dziecka. Dla dziecka i jego najbliższych niezwykle trudnym doświadczeniem jest udział w procedurach prawnych związanych często z niewłaściwym wielokrotnym przesłuchiwaniem dziecka – ofiary lub świadka przestępstwa. W związku z tym niezbędna jest pomoc prawna w zakresie edukacji i przygotowania do roli świadka w sądzie.

 

W ramach projektu dzieci i ich rodziny mogą skorzystać z:

 1.       Pomocy psychologicznej w formie interwencji kryzysowej, konsultacji indywidualnych i rodzinnych oraz psychoterapii dorosłych, dzieci i młodzieży co posłuży dziecku i rodzicom w poradzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, zmniejszy poczucie winy i umożliwi odreagowanie trudnych emocji oraz wspomoże ochronę i wsparcie na przyszłość.

2.       Pomocy prawnej w formie poradnictwa umożliwi edukację na temat postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka i przygotowanie do roli świadka w sądzie.

3.       Dzieci i młodzież, które doświadczyły lub były świadkami przemocy, padły ofiarą innego przestępstwa, czy też były zaniedbane zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla młodzieży. Podczas zajęć grupowych dzieci i młodzież będą mogły w bezpiecznych warunkach odreagować trudne emocje i nauczyć się zachowań asertywnych. Grupa wsparcia dla młodzieży rozpoczyna się pod koniec września 2016.

4.       Dla rodziców dzieci krzywdzonych planujemy zorganizować grupę wsparcia dla rodziców, podczas spotkań opiekunowie będą mogli zwiększyć świadomość konsekwencji psychologicznych i fizycznych przemocy, nauczą się budować poczucie bezpieczeństwa u swoich dzieci i dawać im oparcie, a także zmniejszyć poczucie bezradności i zwiększyć poczucie sprawstwa. Spotkania grupowe rozpoczną się w połowie października 2016.

5.       Matkom z dziećmi pozostającymi w sytuacjach przemocy zapewnimy schronienie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, gdzie wsparcie psychologa, pracowników socjalnych, pedagogów będzie dostępne całą dobę w postaci dyżurów.

                 

                Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2010 działań pomocowych dla krzywdzonych dzieci i ich rodzin w formie pomocy psychologicznej i pomocy prawnej oraz zapewnienia schronienia w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 33 479 54 55 lub na stronie www.bycrazem.com.

 

Rodziny, których członkowie doświadczają przemocy, w których dzieci są krzywdzone lub są świadkami przemocy mogą wziąć udział w projekcie dzwoniąc pod nr tel. 33 479 54 55

lub zgłaszając się osobiście do biura Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3 w Cieszynie albo do Powiatowego Ośrodka Wsparcia, ul. Małą Łąka 17a w Cieszynie.

 Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Razem-Blisko-Bezpiecznie” Fundacji Dzieci Niczyje

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pomocowym dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 'Kontakt" Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem".

Po raz kolejny zapraszamy rodziny z dziećmi, które były świadkami lub doświadczyły przemocy do udziału w projekcie "Razem-Blisko-Bezpiecznie" w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Od września 2013r. do końca trwania projektu (czerwiec 2014r) dzieci doświadczone przemocą, zaniedbaniem lub innym krzywdzeniem i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej w Centrum „Kontakt”.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że dziecko w sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej, wymaga szczególnego wsparcia ze względu na brak możliwości samodzielnego działania oraz na delikatność kształtującej się psychiki dziecka. Dziecko krzywdzone i jego rodzice wymagają pomocy psychologicznej zwłaszcza, gdy przemoc ma miejsce w rodzinie – podstawowym środowisku dziecka. Dla dziecka i jego najbliższych niezwykle trudnym doświadczeniem jest udział w procedurach prawnych związanych często z niewłaściwym wielokrotnym przesłuchiwaniem dziecka – ofiary lub świadka przestępstwa. W związku z tym niezbędna jest pomoc prawna w zakresie edukacji i przygotowania do roli świadka w sądzie.

W ramach projektu dzieci i ich rodziny mogą skorzystać z:

1. Pomocy psychologicznej w formie interwencji kryzysowej, konsultacji indywidualnych i rodzinnych oraz psychoterapii, co posłuży dziecku i rodzicom w poradzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, zmniejszy poczucie winy i umożliwi odreagowanie trudnych emocji oraz wspomoże ochronę i wsparcie na przyszłość. Tego typu pomoc pozwoli przygotować psychicznie dziecko do przejścia procedury prawnej minimalizując sytuacje powtórnego przeżywania raniących doświadczeń poprzez udzielanie zeznań.

2. Pomocy prawnej w formie poradnictwa umożliwi edukację na temat postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka i przygotowanie do roli świadka w sądzie.

     Dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy, padły ofiarą innego przestępstwa, czy też były zaniedbane zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla dzieci. Podczas zajęć grupowych dzieci będą mogły w bezpiecznych warunkach odreagować trudne emocje i nauczyć się zachowań asertywnych. Spotkania grupowe rozpoczną się w październiku 2013r.

     Dla rodziców dzieci krzywdzonych planujemy zorganizować grupę wsparcia, podczas spotkań opiekunowie będą mogli zwiększyć świadomość konsekwencji psychologicznych i fizycznych przemocy, nauczą się budować poczucie bezpieczeństwa u swoich dzieci i dawać im oparcie, a także zmniejszyć poczucie bezradności i zwiększyć poczucie sprawstwa (marzec 2014).

     Matkom z dziećmi pozostającymi w sytuacjach przemocy zapewnimy schronienie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób dotknietych przemocą, gdzie wsparcie psychologa, pracowników socjalnych, pedagogów będzie dostępne całą dobę w postaci dyżurów.

     Dla profesjonalistów pracujących z dziećmi planujemy zorganizować szkolenia na temat skutecznej pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Specjaliści w ramach realizacji projektu będą mogli skorzystać z superwizji interdyscyplinarnej.  

     Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2010 działań pomocowych dla krzywdzonych dzieci i ich rodzin w formie pomocy psychologicznej i pomocy prawnej oraz zapewnienia schronienia w sytuacjach kryzysowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty  pod numerem telefonu 33 4795455 lub na stronie www.bycrazem.com.

 

Rodziny, których członkowie doświadczają przemocy, w których dzieci są krzywdzone lub są świadkami przemocy mogą wziąć udział w projekcie dzwoniąc pod nr tel. 33 4795455 lub zgłaszając się osobiście            

do biura Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3 w Cieszynie

albo do POW ul. Małą Łąka 17 a w Cieszynie.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo”  Fundacji Dzieci Niczyje.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Mamo! Zdrowo= antynikotynowo!" - program profilaktyki i ochrony zdrowia kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz małego dziecka w ramach programu Domu Matki i Dziecka "Słonecznik"

Zadanie kierowane jest do kobiet samotnie wychowujących dzieci, purchase oczekujących narodzin dziecka, stomach  a także dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Powiatu Cieszyńskiego, objętych wsparciem Domu Matki i Dziecka "Słonecznik".

Wszystkie działania projektu będą koncentrować się na tematyce zdrowia, zachowań promujących zdrowy styl życia, a także na działaniach profilaktycznych, ograniczających używanie środków psychoaktywnych. Projekt zakłada cykl spotkań z pielęgniarką, pedagogiem i specjalistą ds. uzależnień. Zajęcia z dziećmi będą miały formę  zabawy z elementami edukacyjnymi.

Głównym celem działań projektu jest zmniejszenie częstotliwości sięgania po papierosa oraz poprawa świadomości w zakresie dbania o zdrowie swoje i swoich dzieci. Dodatkowo ważnymi celami pośrednimi są;

 • zwiększenie świadomości niekorzystnego wpływu nikotyny na rozwój dziecka, a także osób dorosłych
 • zwiększenie świadomości wśród matek i dzieci, jak ważne jest dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej

Działania projektu realizowane będą w formie grupowej i indywidualnych spotkań dla dorosłych, a także zajęć grupowych dla dzieci. Zajęcia zaplanowane w projekcie wpisują się  w program Domu Matki i Dziecka, i są obowiązkowe dla mieszkanek.

 • Profilaktyka antynikotynowa będzie realizowana podczas grupowych spotkań z pielęgniarką, która przekaże dane konkretnych badań o negatywnym wpływie na zdrowie i rozwój dzieci.
 • Rzucenie palenia papierosów zostanie wzmocnione poprzez indywidualne spotkania ze specjalistąds. uzależnień od nikotyny, który otoczy kobiety wparciem psychologicznym i wskaże pomocne sposoby do rzucenia nałogu.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka będzie możliwe dzięki zajęciom dla rodziców i dzieci z pielęgniarką.

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Cieszyńskiego

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Punkt Interwencji Kryzysowej - program pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach trudnych

Ul. Ks. Janusza 3, 43 - 400 Cieszyn
Tel. (33) 479 53 54
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 8.00 - 16.00
Środa - 8.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 16.00
Piątek - 8.00 - 16.00

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działania wspierające w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i środowiskowych. Interwencja realizowana jest  w formie pomocy psychologicznej i prawnej, zarówno stacjonarnej, jak i na miejscu zdarzenia, ścisłej współpracy ze służbami interwencyjnymi, szkołami i ośrodkami pomocy społecznej Powiatu Cieszyńskiego. Zadaniem interwencji jest złagodzenie reakcji kryzysowej, zapobieżenie przejściu stanu ostrego w fazę chroniczną, uruchomienie systemu pomocy długofalowej oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

 Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w ramach Punktu Interwencji  Kryzysowej są osoby i rodziny w sytuacji kryzysu związanego między innymi z: utratą, próbami samobójczymi, poważną chorobą, wypadkami komunikacyjnymi, doświadczeniem przemocy w formie napadu i gwałtu oraz innego rodzaju kryzysami osobistymi i rodzinnymi. Pomoc udzielana jest osobom poszkodowanym, świadkom, społeczeństwu lokalnemu, np. sąsiadom, społeczności szkolnej, itd. - mieszkańcom powiatu cieszyńskiego, niezależnie od płci, wieku i statusu społeczno - ekonomicznego.

Pośrednimi odbiorcami zadania są służby interwencyjne oraz inne osoby zawodowo stykające się z pomocą w nagłych sytuacjach (służby medyczne, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, granicznej, pracownicy socjalni, kuratorzy, nauczyciele, itp.)

Działania w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej:

Pomoc psychologiczna (w formie dyżuru i konsultacji) - realizowana jest przez interwenta oraz psychologa. Interwent jest osobą pierwszego kontaktu, która udziela podstawowego wsparcia, diagnozuje sytuację, rozmiar reakcji kryzysowej oraz posiadane zasoby do radzenia sobie z kryzysem. Pomaga opracować plan działania i kieruje do specjalistów (np. do psychologa).

Kontakt z psychologiem w formie dyżuru umożliwia szybkie uzyskanie specjalistycznej pomocy. Kontakt z psychologiem w ramach Punktu może wynosić maksymalnie 3 spotkania. Jeśli będzie potrzeba dalszego wsparcia, zachęcamy  do kontaktu w ramach innych projektów Stowarzyszenia.

Pomoc prawna (w formie dyżuru)

Interwencje zewnętrzne - realizowane są przez zespół interwencyjny:  na miejscu zdarzenia, w trybie nagłym lub planowanym (np. spotkanie w szkole, udział w przesłuchaniu, itp.). Zespół interwencyjny składa się z psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarzy, pedagogów, itp., którzy zgodnie z grafikiem mają gotowość interweniowania na zewnątrz. Specjaliści tworzący zespół interwencyjny dobrani są spośród osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, wyszkolonych w tym zakresie. Ze względu na dużą ilość zdarzeń, interwencje zewnętrzne realizowane są w sytuacjach szczególnie traumatycznych. O ich potrzebie decyduje osoba dyżurująca przy telefonie. Interwencje zewnętrzne realizowane są w ścisłej współpracy ze służbami: policją, pogotowiem, strażą pożarną, itp. oraz innymi instytucjami (szkołami, ośrodkami pomocy społecznej). Ze względu na specyfikę pracy interwencyjnej, interwencja zewnętrzna realizowana jest przez 2 osoby.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy”

Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej ?Sedno sprawy" skierowany jest do mieszkańców gminy Cieszyn,  którzy są zagrożeni marginalizacją społeczną ze względu na występujący problem alkoholowy, doświadczanie przemocy, bezradność życiową, ubóstwo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

Charakterystyczną i mocną stroną Programu jest jego kompleksowość i skierowanie go do potrzeb całej rodziny doświadczającej trudności lub kryzysu. Celem zadania jest przeciwdziałanie zaburzeniom w rodzinach dysfunkcyjnych, także poprzez działania o charakterze socjoterapeutycznym adresowanym do dzieci i młodzieży, a także stworzenie możliwości terapii dzieci przez udział w grupowej terapii zajęciowej. Chcemy objąć pomocą całą rodzinę, lub tych członków rodziny, którzy takiej pomocy poszukują, aby mogli ocalić potrzebne do dalszego rozwoju i wypełniania zadań życiowych pozytywne więzi między sobą. Zapewnienie fachowej pomocy w rozwiązaniu problemów natury prawnej np. uregulowaniu spraw alimentacyjnych, rozwodowych, przerywanie sytuacji przemocy, rozwiązanie konfliktów związanych z przejęciem opieki nad dzieckiem lub z prawami rodzicielskimi, powodują wychodzenie z  sytuacji trudnej, co bez otrzymania pomocy znacznie wpływa na złe funkcjonowanie członków rodzin.

 Programowi „Sedno sprawy"  oferujący wieloaspektową, bezpłatną pomoc obejmie mieszkańców Cieszyna w formie poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, grup wsparcia, terapeutycznych czy samopomocowych, a także grup o charakterze socjoterapeutycznym, kompensacyjnym i rewalidacyjnym dla dzieci oraz terapii zajęciowej w pracowniach artystycznych.

Uczestnicy programu wezmą udział w rodzinnych imprezach okolicznościowych. W realizacji projektu; w organizacji i prowadzeniu działań wezmą udział wolontariusze Stowarzyszenia zrzeszeni w Centrum Wolontariatu.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą członkowie rodzin osób bezpośrednio uczestniczących w działaniach Programu oraz profesjonaliści uczestniczący w superwizjach, szkoleniach, prelekcjach, sympozjach i konferencjach.

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Wakacyjne kolory lata”

Wypoczynek letni "Wakacyjne kolory lata" ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, pozostającej w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej atrakcyjnego wypoczynku letniego oraz stworzenie dla nich alternatywnego do przeżywanego w domu rodzinnym sposobu spędzania czasu wolnego. Ponadto program wszystkich form wakacyjnego wypoczynku zakłada pracę terapeutyczną i socjoterapeutyczną z dziećmi.

W ramach organizacji wypoczynku letniego Wakacyjne kolory lata" planujemy objąć minimum 70 dzieci trzema formami specjalistycznej opieki.

Pierwszą z nich jest organizacja obozu terapeutyczno - artystycznego, z którego skorzysta 20 dzieci w wieku 6 - 13 lat.

Druga forma zapewniająca opiekę dzieciom podczas wakacji to półkolonie socjoterapeutyczne „Lato pełne przygód", w których weźmie udział co najmniej 40 uczniów cieszyńskich szkół podstawowych.

Trzecia propozycja to plener arteterapeutyczny „Twórczym szlakiem", w którym będzie uczestniczyć 10 osób - młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Bezpośrednimi odbiorcami wypoczynku letniego Wakacyjne kolory lata"  będą dzieci i młodzież z cieszyńskich szkół. W szczególności pragniemy trafić do dzieci, które pochodzą z rodzin z problemami uzależnień i przemocy, są zagrożone demoralizacją, wykazują zaburzenia emocjonalne i zachowania, jak również mają znaczące problemy szkolne. Uczestnikami wypoczynku letniego będą dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, które w ciągu roku szkolnego korzystają z naszych pracowni artystycznych i grup socjoterapeutycznych, a także korzystający z programów środowiskowych „Starszy Brat - Starsza Siostra" i „Douczanie" oraz Punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii. Dzieci i młodzież objęte naszą działalnością pochodzą najczęściej z rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej ze względu na niewydolność wychowawczą, uzależnienie od alkoholu któregoś z rodziców lub obojga z nich, przemoc domową i rozwód rodziców. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prowadzenie punktu ds. narkomanii

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii jest prowadzony w Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii ?Kontakt" prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej ?Być Razem". Działania Punktu skierowane są do osób eksperymentujących z narkotykami,  zagrożonych uzależnieniem lub już uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków w formie indywidualnych i rodzinnych sesji z terapeutą uzależnień i psychoterapeutą w Punkcie konsultacyjnym ds. narkomanii. Pomoc oferowana w Punkcie dotyczy diagnozy, konsultacji i ambulatoryjnej terapii uzależnień, a także psychoedukacji i wsparcia rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych. W ramach prowadzenia Punktu w 2013 roku będzie się odbywać 480 godzin dyżurów specjalisty uzależnień i 144 godziny konsultacji psychoterapeutycznych dla członków rodzin osób uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami. W Punkcie konsultacyjnym ds. narkomanii terapeuta uzależnień będzie pełnił dyżur średnio 10 godzin tygodniowo przez cały okres realizacji zadania, co ułatwi dostęp do profesjonalnej pomocy osobom eksperymentującym z narkotykami, uzależnionym i ich rodzinom. Rodziny dotknięte problemem używania środków psychoaktywnych oraz poszczególni ich członkowie będą mogli, jako osoby współuzależnione, skorzystać ze wsparcia, konsultacji i terapii z psychoterapeutą dyżurującym średnio 12 godzin miesięcznie.

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program socjalno – edukacyjny, w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, doradztwo zawodowe na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013 do 30.11.2013 r.

Zadanie kierowane jest do mieszkańców powiatu cieszyńskiego w tym szczególnie do osób bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych w ramach prowadzenia i funkcjonowania Centrum Edukacji Socjalnej prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem".

Projekt zakłada objęcie wsparciem edukacyjnym przynajmniej 30 mężczyzn i kobiet zamieszkujących domy wspólnotowe, a także w formie ambulatoryjnej osoby w trudnej sytuacji życiowej, jednak nie wymagające pomocy całodobowej. Projekt będzie opierał się na pracy indywidualnej, a także grupowej z bezpośrednim włączeniem adresatów w działania i decyzje podejmowane w ramach zadania. Zakresem rzeczowym zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu,  a przede wszystkim wsparcie  i aktywizowanie osób, które znalazły się częściowo lub całkowicie na marginesie społeczeństwa. Projekt skupia się na tworzeniu systemu wsparcia, który ma zapewnić reintegrację społeczną i poprawę statusu,                  a także ograniczyć zjawisko marginalizacji w społeczności lokalnej, a także przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie będzie obejmować rozwój umiejętności psychospołecznych, kompetencji zawodowych i pracę socjalną.

Program realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Powiatu Cieszyńskiego . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program socjalno - edukacyjny w tym praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne, oraz warsztaty pracy na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych

Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania zapobiegające degradacji społecznej i biologicznej  osób bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych w ramach prowadzenia i funkcjonowania Centrum Edukacji Socjalnej prowadzonymi przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem", a w szczególności:

 • przygotowaniu i prowadzeniu miejsc zapewniających schronienie, posiłki, pomoc rzeczową i podstawową opiekę medyczną;
 • pracy socjalnej i pomocy psychologicznej;
 • prowadzenie spotkań społeczności mieszkańców;
 • prowadzeniu działań edukacyjnych i warsztatowych oraz wykładów w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych i społecznych,
 • doradztwa zawodowego;
 • prowadzeniu Warsztatów Treningu Pracy;
 • pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.

   Zakresem rzeczowym zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu a przed wszystkim wsparcie i aktywizowanie osób, które znalazły się częściowo lub całkowicie na marginesie społeczeństwa. Działania skierowane są dla osób wykluczonych społecznie, czyli osób bezdomnych pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zadania zaplanowane i cele założone przez wnioskodawcę odpowiadają tym przyjętym w programie. Co ważne uwzględniają włączanie adresatów w działania i decyzje podejmowane w ramach zadania. Ponadto projekt odnosi się do grupy docelowej jaką stanowią osoby bezdomne bądź zagrożone bezdomnością oraz skupia się na tworzeniu dla nich systemu wsparcia, który ma zapewnić ich reintegrację społeczną i poprawę ich statusu, a także ograniczyć zjawisko marginalizacji w społeczności lokalnej, a także przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym.

   Zadanie będzie obejmować także rozwój umiejętności psychospołecznych, kompetencji zawodowych, wsparcie psychologiczne, prawne, doradcze i pracę socjalną. Zawierać będzie dodatkowe działania wzmacniające integrację społeczną i wzrost poczucia współodpowiedzialności za poprawę sytuacji mieszkaniowej (bezpośredni udział i zaangażowanie w pracach remontowych w ramach Warsztatów Treningu Pracy (WTP) oraz dążenie do rozwiązywania przez uczestników projektu własnych problemów życiowych.

   Aktywny udział uczestników projektu w WTP (np. warsztat stolarski, ślusarski, remontowo -budowlany, pracownia krawiecka, warsztat rękodzieła artystycznego i nadzór budowlany) ma na celu uzupełnienie i podnoszenie umiejętności zawodowych oraz psychologicznych związanych z wykonywaniem pracy. WTP stwarzają warunki do rozwijania osobistych zasobów celem przełamywania bierności społecznej i zawodowej oraz bezpośrednio angażują uczestników zadania w poprawę ich sytuacji życiowej.

Prowadzenie Warsztatów Treningu Pracy jest konieczne i celowe, ze względu na fakt, iż część beneficjentów nie posiada sprecyzowanych umiejętności zawodowych, nie ma też wyrobionego poczucia obowiązku, punktualności, co wiąże się z kolei z brakiem dyscypliny w pracy. WTP umożliwią także reintegrację zawodową i podnoszenie kwalifikacji.

   Projekt jest elementem większej całości działań proponowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem". Całość zadania aktywnie włącza jego uczestników w proces pokonywania barier i wychodzenia ze stanu bierności, w której tkwią bardzo często przez wiele lat.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn i Gminy Skoczów.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Pozytywna energia”

Głównym celem programu profilaktycznego i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży "Pozytywna energia" jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w obszarze uzależnień, jak również rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem projektu jest rozwijanie twórczego potencjału, odkrywanie swoich zasobów i talentów. Dzieci i młodzież w ramach projektu jest możliwość skorzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu zgodnych ze swoimi zainteresowaniami, nabędą konkretne umiejętności, które pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób funkcjonować w relacjach społecznych oraz we własnych rodzinach. Celem projektu jest przede wszystkim „profilaktyka pozytywna" poprzez nabywanie zdrowych przekonań związanych z życiem bez sięgania po używki, umiejętności nieulegania presji rówieśniczej, a także wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich aktywizacja.

Podczas trwania projektu młodzi ludzie będą mogli skorzystać z trzech form działań - kierowanych do szkół Dni Profilaktyki i Dni Rozwoju Osobistego oraz w ramach kontynuacji zajęć - z warsztatów zainteresowań: rozwojowych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych w trakcie roku szkolnego. Planujemy przeprowadzić minimum 412 godzin działań profilaktycznych i rozwijających zainteresowania, w tym: podczas Dnia Profilaktyki - 20 godzin warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnień, w ramach Dnia Rozwoju Osobistego - 60 godzin warsztatów rozwojowo-artystycznych oraz 332 godziny warsztatów rozwojowych i artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych w Centrum „Kontakt", Świetlicy dla dzieci i „Strefie Wolności" - ścianka wspinaczkowa.

Bezpośrednimi odbiorcami Programu profilaktycznego i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży „Pozytywna energia" są dzieci i młodzież z cieszyńskich szkół, a szczególnie ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną w gminie Cieszyn. Głównie chcemy trafić do dzieci, które mają problemy szkolne, zaburzenia zachowania, emocjonalne, pochodzą z rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz do tych, które są zagrożone demoralizacją i mogą podejmować zachowania ryzykowne, w tym sięgać po alkohol, narkotyki lub wycofywać się ze społeczeństwa wchodząc w „wirtualny świat".

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Pozytywna energia" pozwoli na edukację dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień, korekcję negatywnych wzorców zachowania oraz rozwijanie zainteresowań i wykształcenie umiejętności psychospołecznych.

Projekt współfinansowany przez Gminę Cieszyn. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Mamą Być – Zdrowo Żyć” - program profilaktyki zdrowia kobiet samotnie wychowujących dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”

Czas trwania projektu: 01.01.2013 - 31.12.2013

Zadanie kierowane jest do kobiet samotnie wychowujących dzieci lub oczekujących narodzin dziecka z terenu Gminy Cieszyn, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Głównym celem zadania jest poprawa świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia swojego oraz dzieci, poprawa umiejętności sprawowania opieki nad małym dzieckiem, a także nabycie wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Program obejmie swoimi działaniami także byłe mieszkanki domu, które nadal potrzebują wsparcia informacyjnego, edukacyjnego i emocjonalnego, bez pomocy udzielenia schronienia i żywności.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Przeciw przemocy domowej – kompleksowy program pomocy osobom i rodzinom” w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Podstawowym celem programu jest udzielanie całodobowej, systemowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Cel ten realizowany jest w formie zabezpieczenia podstawowych potrzeb (w tym schronienia, doraźnie wyżywienia, ubrań i leków), konsultacji i poradnictwa (indywidualnego i telefonicznego) oraz prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Podejmowane w ramach Ośrodka działania mają na celu szybkie uruchomienie pomocy w kierunku unormowania sytuacji osobistej, prawnej i ekonomicznej osób doświadczających przemocy, zwiększając szanse na usamodzielnienie od sprawcy. W ramach Ośrodka kobietom i dzieciom udzielana jest pomoc w formie schronienia oraz objęcie programem pobytu, w celu szybkiego zatrzymania ostrej przemocy domowej. Działania w ramach programu realizowane są w sposób systemowy, w ramach procedury Niebieskiej Karty, w ścisłej współpracy z Gminnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz lokalnymi instytucjami pracującymi w obszarze przemocy.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia oferuje:

 • Czasowe schronienie dla kobiet i dzieci
 • Pomoc bytową
 • Pomoc prawną
 • Pomoc psychologiczną i terapię w formie indywidualnej i grupowej 
 • Opiekę pedagogiczną dla dzieci
 • Wsparcie w telefonie zaufania 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kompleksowy program reintegracji kobiet samotnie wychowujących dzieci w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik"

Program kierowany jest do kobiet samotnie wychowujących dzieci do lat pięciu; osób dotkniętym problemem bezdomności, order ubóstwa, często bezrobotnych, mających trudności w pełnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu na samotne macierzyństwo. Jest to podstawowy program realizowany w Domu Matki i Dziecka ?Słonecznik".

Proponowane działania związane są z opieką nad dziećmi i ich rodzinami w perspektywie wspierania umiejętności wychowawczych. Zarówno kobiety, jak i dzieci objęte są wieloaspektową pomocą, począwszy od interwencji kryzysowej, poprzez udzielenie schronienia, zabezpieczenie podstawowych potrzeb, działania edukacyjne oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych i społecznych. Celem działań w ramach programu jest zwiększenie szans na usamodzielnienie się kobiet, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej opieki nad dziećmi oraz satysfakcjonujące funkcjonowanie osobiste, zawodowe i społeczne.

  W ramach programu realizowane będą następujące działania:

 • Udzielanie schronienia kobietom i dzieciom
 • Interwencja kryzysowa
 • Wsparcie psychologiczne
 • Konsultacje prawne
 • Praca socjalna (tworzenie indywidualnego planu pobytu i pomoc w jego realizacji, aktywizacja zawodowa, asystowanie przy codziennych działaniach dyżurów ramach pobytu, itp.)
 • Pełnienie dyżurów weekendowych i świątecznych
 • Spotkania edukacyjne
  w zakresie:
 • kształtowania umiejętności społecznych (komunikacja, radzenie sobie ze stresem, asertywność, itp.),
 • wspierania umiejętności wychowawczych (rozwój dziecka, potrzeby małego dziecka, wspieranie rozwoju poprzez zabawę, pielęgnacja i żywienie małego dziecka,
  • łączenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci),
  • profilaktyki i promocji zdrowia (kurs pierwszej pomocy, konsultacje pediatryczne, konsultacje z pielęgniarką, konsultacje z dietetykiem, konsultacje z rehabilitantem)
  • prowadzenia gospodarstwa domowego
  • Zajęcia pedagogiczne z dziećmi (wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia plastyczne, zabawę, zajęcia edukacyjne - w formie indywidualnej i grupowej

  Program współfinansowany jest ze środków gminy Cieszyn, gminy Skoczów oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Galeria

PODSTRONY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM

Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn,
(33) 479 53 54
biuro@bycrazem.com
ING Bank Śląski
​85 1050 1083 1000 0001 0222 4912
Pomóż przez DotPay
Chcę pomóc!
Potrzebuję pomocy!